مدارک پذیرش

تعداد بازدید:۱۳۰۳
  • رزومه‎‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل

  • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری (مؤسسین)

  • عکس ۴*۳ اعضای تیم (۲ قطعه)

  • مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورت‎جلسه تشکیل تیم (هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری

  • مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه ها و مجوزهای مرتبط با ایده فن‎‏آورانه

  • سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فن‎‏آورانه

  • مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک