شرایط پذیرش در مرکز

تعداد بازدید:۱۴۴۶

پذیرش در مرکز رشد مطابق با فرآیندها و بر اساس دستورالعمل شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه و آیین نامه‌های اجرایی و مالی مرکز رشد صورت می‌پذیرد.

نحوه و شرایط پذیرش رشد مقدماتی

  1. داشتن ایده مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.
  2. امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.
  3. داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده
  4. ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضاء و همکاران

 

نحوه و شرایط پذیرش در دوره رشد

  1. داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت را داشته باشد.
  2. ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی.
  3. ارائه برنامه کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار