حمایت ها

تعداد بازدید:۱۰۸۳
مرکز رشد واحد های فناوری مرکزی است که با ارائه خدمات مادی و معنوی از ایجاد و توسعه فناوری های جدید و در قالب واحد های نوپا حمایت می کند. خدمات حوزه اداری مرکز برای تشکیل واحد های فناوری و افزایش تولیدات علمی و فناوری عبارتند از:

۱. تامین فضای فیزیکی واحد های فناوری.

۲. رایزنی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی.

۳. ارائه خدمات حقوقی، مالی، اعتباری، بازاریابی.

۴. ارائه آموزش ها و مشاوره های تخصصی.

۵. بررسی ایده های نو و فناور در کلیه گرایشها جهت تکمیل ایده.

۶. مشاوره در راستای تکمیل کاربرگ های مرکز رشد فناوری جهت بررسی و کارشناسی

۷. پذیرش واحد های فناور جهت استقرار در مجموعه مرکز رشد فناوری دانشگاه.

۸. نظارت بر واحد های فناوری مستقر در مرکز رشد فناوری.

۹. رایزنی با ارگانها و سازمان های مرتبط با فعالیت واحد های فناوری در راستای کمک به اجرایی نمودن ایده ها در بعد تجاری.

۱۰. حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان در جهت ایجاد نوآوری، خلاقیت و ثبت اختراعات

۱۱. راه اندازی مراکز رشد تخصص و رایزنی با وزارتین بهداشت و علوم جهت اخذ مجوز مرکز رشد.

۱۲. رایزنی با شرکت های فناوری برای استقرار واحد های توسعه و تحقیق در مرکز رشد فناوری.