چشم انداز

تعداد بازدید:۱۰۵۴

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامیِ واحد اهواز، به منظور ایجاد و توسعه‌ی حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحد‌های نوپای فعال در زمینه‌های علمی مرتبط منتهی به فناوری که با اهداف اقتصادی متکی بر دانش شکل گرفته‌اند، فعالیت می‌کند و از طریق پیگیری اهداف خود، به رسالت بنیادی دست می‌یابد.

ایجاد فرهنگ کارآفرینی میان اساتید و دانشجویان دانشگاه، همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به آموزش و پژوهش و کمک به مدیران و ارگان‌های مرتبط برای رشد کارآفرینی و استقرار اقتصاد دانش محور، ارائه‌ی خدمات حمایتی و ترغیب و تشویق پژوهشگران و دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برای کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد متکی بر دانش منطقه و تلاش در جهت تولید و کاربرد فناوری‌های نوین، از عرصه‌های فعالیت مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز خواهد بود.